กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่
(นักธรรมโท-เอก สอบ ๑๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ธรรมศึกษาสอบ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔)

>>>สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก จังหวัดนครสวรรค์

>>>สนามสอบสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก จังหวัดนครสวรรค์

>>>คณะกรรมการดำเนินการสอบนักธรรมชั้นโท-เอก.pdf

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง การเลื่อนสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
***********

                        ตามที่ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้
            กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ในวันที่ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ และ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
            ดังทราบแล้วนั้น
                        รัฐบาลได้ประกาศภัยพิบัติเกิดอุทกภัย รวม ๒๑ จังหวัด ของประเทศไทย ทำให้
            พระภิกษุสามเณร ประชาชน จำนวนมากได้รับความลำบากเดือดร้อน สำนักงานแม่กองธรรม
            สนามหลวงจึงเลื่อนวันสอบธรรมสนามหลวงที่กำหนดไว ้เดิม และกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง
            สมัยที่ขึ้นใหม่ โดยสอบพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้


          นักธรรมชั้นโท-เอก
          วันจันทร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑)
          เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
          วันอังคาร ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑)
          เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
          วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑)
          เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ
          วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑)
          เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย


          ธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก
          วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑)
          เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
          เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
          เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
          เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย


สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

http://www.gongtham.net/docs/2554/2nd_ExamDate_2554.pdf