ผลสอบบาลี ปี 55

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 13 มี.ค. ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2555 ตั้งแต่ระดับ ป.ธ.1-2 ถึงระดับ ป.ธ.9 มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกันเป็นประธาน บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางมาร่วมรอรับฟังผลสอบด้วยใจระทึกเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว

  
พระพรหมโมลีได้อ่านรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ประจำปี 2555 ผลปรากฏว่ามีพระภิกษุ-สามเณรสอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ได้จำนวน 63 รูป เทียบกับผลสอบเมื่อปี 2554 ที่มีผู้สอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 60 รูป มากกว่าปีก่อนเพียง 3 รูปเท่านั้น สำหรับปี พ.ศ.2555 มีสามเณรที่สอบได้ ป.ธ.9 จำนวนทั้งสิ้น 4 รูป ขณะเดียวกันวัดหรือสำนักเรียนที่มีพระภิกษุ-สามเณรสอบได้ ป.ธ.9 มากที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 1 วัดเทพลีลา สอบได้ 7 รูป อันดับที่ 2 คือ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี สอบได้ 6 รูป และอันดับ 3 มี 5 วัด ได้แก่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ, วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี, วัดจองคำ จ.ลำปาง, วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี และวัดหาดใหญ่สิตาราม สอบได้ 3 รูป
 
รายชื่อผู้สอบประโยคบาลี สนามหลวง ป.ธ.9 ประจำปี 2555 มีดังนี้
 
1.สามเณรสันติราษฎร์ พวงมลิ วัดจักรวรรดิราชาวาส 2.พระมหาเกียรติขจร อภิวัณโณ วัดเทพลีลา 3.พระมหามงคล มานิโต วัดเทพลีลา 4.พระมหาอุทัย ฐานจาโร วัดเทพลีลา 5.พระมหาสุนทร โอภาโส วัดเทพลีลา 6.พระมหาวิพล เปสโล วัดเทพลีลา 7.พระมหาวาสนา ธีรภัทโท วัดเทพลีลา 8.พระมหาสุธี วชิรุปมญาโณ วัดเทพลีลา 9.พระมหาศักดา ธัมมิโก วัดนรนาถสุนทริการาม 10.พระมหาโสภา ภัททเมธี วัดบพิตรพิมุข
 
11.พระมหาวีรภัทร รตนปัญโญ วัดชัยชนะสงคราม 12.พระมหาคงธฤต กิตติโสภโณ วัดน้อยนพคุณ 13.พระมหาอริญชย์ ฐิติสิริ วัดปทุมคงคา 14.พระมหาพิเชษฐ์ ปิยภาณี วัดพรหมวงศาราม 15.พระบุญเลี้ยง ญาณธีโร วัดพรหมวงศาราม 16.พระมหาวีระยุทธ จิตตานุปัสสี วัดพระเชตุพนฯ 17.พระมหาวินัย วชิรเมธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 18.พระมหาสุจินดา ธัมมสโร วัดสร้อยทอง 19.พระมหาปัญญา วรักขรัญญู วัดสร้อยทอง 20.พระมหาสุธีรชาติ ธีรธัมมัญญู วัดสุทัศนเทพวราราม
 
21.พระมหาวีระชัย ปัญญาภิภู วัดสุทัศนเทพวราราม 22.พระมหานิติสนธิ์ คุณสังวโร วัดบางบัว 23.พระมหามนัสพงษ์ อาภานันโท วัดคลองเตยใน 24.พระมหาบรรณหาร กิตติคุโณ วัดกัลยาณมิตร 25.พระมหาภูวนาท มหาปทุโม วัดกาญจนสิงหาสน์ 26.พระมหาวงศ์ศักดิ์ อาภากโร วัดทองนพคุณ 27.พระมหากฤษณลักษณ์ เขมังกโร วัดปากน้ำภาษีเจริญ 28.พระมหาเทวา ญาณทัสสี วัดปากน้ำภาษีเจริญ 29.พระมหาจรูญ อาภัทธโร วัดปากน้ำภาษีเจริญ 30.พระมหานรินทร์ วรเมธี วัดโมลีโลกยาราม
 
31.พระมหาสุทธิพจน์ สุทธิเมธี วัดชัยฉิมพลี 32.พระมหารุ่งอรุณ อรุณโชติ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี 33.พระมหาธนู ปัญญวุฑโฒ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี 34.พระมหาจารุวัตร จารุวัตโต วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี 35.พระมหาวีระ ธีรวังโส วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี 36.พระมหาพิสูตน์ จันทวังโส วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี 37.พระมหาเฉลิม ปัญญาภรโณ ไตรรัตนานุสรณ์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 38.พระมหาธนา เตชธัมโม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 39.พระมหาอาคม สันติชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 40.พระมหานรพล พลัญชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
41.พระมหานิติวิทย์ วัฑฒชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 42.สามเณรวิโรจน์ วงแสนชัย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 43.พระมหาบรรณ์ ปัญญาธโร วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา 44.พระมหาสรพงษ์ ชินปุตโต วัดต้นสน จ.อ่างทอง 45.พระมหาจรูญ เขมกาโม วัดทับคล้อ จ.พิจิตร 46.สามเณรไพรวัลย์ วรรณบุตร วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย 47.พระมหาสาคร วรธัมโมภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง 48.พระมหาศราวุฒิ สันโตภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง 49.สามเณรพิจิตร หงส์สิบสอง วัดจองคำ จ.ลำปาง 50.พระมหาสกล วิโรจนกิตติ วัดดอยสัพพัญญู จ.เชียงใหม่
 
51.พระมหาธรรมชาติ วิสุทธสัทโธ วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี 52.พระมหายุทธนา วรชโย วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม 53.พระมหาพรหมปัญญา พรหมปัญโญ วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ 54.พระมหาพิเชษฐ์ พุทธิสาโร วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 55.พระมหามานะ สุภาทโร วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม 56.พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 57.พระมหาชินวิชญ์ จารุธัมโม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 58.พระมหาชินภัทร ฉินนาลโย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 59.พระมหาสุนทร อติเมโธ วัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี 60.พระมหาวิวัฒน์ ยสินธโร วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา 61.พระมหาพะยอม ธัมมรักขิตโต วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา 62.พระมหาไพโรจน์ จันทโสภโณ วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา 63.พระมหากรกฎ เขมปัญโญ วัดราษฎร์บูรณะ จ.ปัตตานี
 
ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2555 มีสถิติที่น่าสนใจ คือ ป.ธ.9 มีผู้เข้าสอบ 361 รูป สอบได้ 63 รูป, ป.ธ.8 มีผู้เข้าสอบ 357 รูป สอบได้ 50 รูป, ป.ธ.7 มีผู้เข้าสอบ 558 รูป สอบได้ 132 รูป, ป.ธ.6 มีผู้เข้าสอบ 559 รูป สอบได้ 167 รูป, ป.ธ.5 มีผู้เข้าสอบ 914 รูป สอบได้ 180 รูป, ป.ธ.4 มีผู้เข้าสอบ 1,553 รูป สอบได้ 388 รูป, ป.ธ.3 มีผู้เข้าสอบ 3,258 รูป สอบได้ 642 รูป และ ประโยค 1-2 มีผู้เข้าสอบ 14,315 รูป สอบได้ 2,060 รูป รวมผู้เข้าสอบ 21,875 รูป สอบได้ 3,692 รูป
 
ที่มา : ข่าวสด
13 มีนาคม 2555