ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

พุทธศักราช ๒๕๕๕

นักธรรมชั้นตรี

อำเภอเมืองนครสวรรค์ คณะจังหวัดนครสวรรค์

 

ที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พ.

สังกัดวัด

อำเภอ

1

พระสามารถ

สิริภทฺโท

เชาว์ปรีชา

65

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

2

พระสุรินทร์

ปภสฺสโร

บัวภิบาล

61

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

3

พระจีรศักดิ์

จีรสกฺโก

เชื่อมสุข

31

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

4

พระพรเทพ

วรสกฺโก

วิโรจน์ศรีศักดิ์

26

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

5

พระทศพร

ทสวโร

สุริยเสนีย์

25

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

6

พระจันทอง

สิทฺธิธมฺโม

 

24

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

7

พระวุทธ

สุเมโธ

ทองมั่น

23

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

8

พระวงศ์พัทธ์

อภิญาโณ

ทองยิ่ง

22

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

9

พระปริวัตร

อาภากโร

เกตุดำ

21

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

10

สามเณรนพดล

 

ชื่นเกษร

18

 

นครสวรรค์

เมืองฯ

11

สามเณรตรีเพชร

 

ห้อยประเวช

15

 

นครสวรรค์

เมืองฯ

12

สามเณรพศุตม์

 

อาจธานี

14

 

นครสวรรค์

เมืองฯ

13

สามเณรศตวรรษ

 

เล็กกระจ่าง

13

 

นครสวรรค์

เมืองฯ

14

สามเณรพลวัต

 

จอมนก

17

 

โพธาราม

เมืองฯ

15

สามเณรภูวนาถ

 

เชื้อวงค์

14

 

โพธาราม

เมืองฯ

16

สามเณรราชา

 

เปรี่ยมเพ็ชร

13

 

โพธาราม

เมืองฯ

17

สามเณรจิรายุ

 

ครุธสุธา

13

 

โพธาราม

เมืองฯ

18

สามเณรอนุกรณ์

 

สวัสดีลาภา

13

 

โพธาราม

เมืองฯ

19

สามเณรสุปรีชา

 

แย้มพลอย

13

 

โพธาราม

เมืองฯ

20

พระสมศักดิ์

กิตฺติธมฺโม

ฉันทวิบูลชัย

55

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

21

พระพงศ์ธร

วํสธโร

โรจนพงษ์

38

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

22

พระจรัญ

กิตฺติวฑฺฒโน

ศรีคชไกร

32

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

23

พระชยพล

ขนฺติธโร

ศรีพล

31

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

24

พระธีรภัทร

สุวโจ

ฉายประเสริฐ

29

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

25

พระปรุฬห์

ฐานวโร

นิลพลา

26

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

26

พระทัศนัย

ทสฺสนีโย

เขียววิจิตร

25

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

27

พระศุภชัย

ธมฺมโสภโณ

แดงงาม

25

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

28

พระธนกร

รติโก

พิลึก

23

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

29

พระทรงสักดิ์

ธมฺมวฑฺฒโน

เอี่ยมเพชร

22

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

30

สามเณรธวัชชัย

 

พุ่มมูล

15

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

31

สามเณรวันชัย

 

ภู่สิงห์

14

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

32

สามเณรจิรพงค์

 

มาลัย

14

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

33

สามเณรเอกราช

 

วงษ์แก้ว

14

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

34

สามเณรณัฐพล

 

สมบูรณ์

14

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

35

สามเณรสมมาตร

 

ทองลักษ์

14

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

36

สามเณรนิมิตร

 

ปิ่นดอกไม้

13

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

37

สามเณรสิทธิชัย

 

สงวนใจมั่น

13

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

38

สามเณรจักรกฤช

 

เข็มขัด

13

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

39

สามเณรธนากร

 

หัวนา

13

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

40

สามเณรวศิน

 

บุญมี

13

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

41

สามเณรธนาวุฒิ

 

คงพันธ์

13

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

42

สามเณรชัยณรงค์

 

บุญเพ็ง

13

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

43

สามเณรวีรวัฒน์

 

หิรัญญิก

13

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

44

สามเณรนิภัทร์

 

เนียมสาหร่าย

12

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

45

สามเณรกรินทร์

 

อือนอก

12

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

46

สามเณรเกรียงไกร

 

ก๊กศรี

12

 

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

47

พระจักรภพ

อนาลโย

วรอินทร์

29

3

คีรีวงศ์

เมืองฯ

48

พระวันชัย

ธมฺมานนฺโท

แสงง้าว

66

1

คีรีวงศ์

เมืองฯ

49

พระประทีป

ปญฺญาวชิโร

บัวมาศ

58

1

คีรีวงศ์

เมืองฯ

50

พระศุภชัย

สุภาจาโร

นกเขียว

45

1

คีรีวงศ์

เมืองฯ

51

พระธนกฤต

กิตฺติโสภโณ

สุริยานันท์

31

1

คีรีวงศ์

เมืองฯ

52

สามเณรวีระชาติ

 

วิยาสิงห์

15

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

53

สามเณรวรวุฒิ

 

แก้วจ้นทร์

13

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

54

สามเณรณัฐพล

 

คนบุญ

12

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

55

สามเณรอุทัย

 

รามณี

12

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

56

สามเณรศรัญญู

 

ศรีสุข

12

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

57

สามเณรเนวิน

 

โพไข่

12

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

58

สามเณรชาญชัย

 

ลือศรัทธา

12

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

59

สามเณรพัฒนศักดิ์

 

นามโคตร

12

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

60

สามเณรศรันย์

 

พีระพิฤกษ์

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

61

สามเณรสนธยา

 

ศรีสุข

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

62

สามเณรพงศธร

 

อรรควงษ์

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

63

สามเณรเกียรติศักดิ์

 

พิมดี

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

64

สามเณรปณิธาน

 

อินไชย

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

65

สามเณรธนกร

 

มาตสุด

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

66

สามเณรชนวีร์

 

ธูปหอม

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

67

สามเณรณัฐวุฒิ

 

พึ่งวอน

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

68

สามเณรธันยธรณ์

 

วิมุกตายน

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

69

สามเณรวรุตม์

 

อ่อนน้อม

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

70

สามเณรวโรตม์

 

อ่อนน้อม

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

71

สามเณรสุริยา

 

วรราช

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

72

สามเณรสาธร

 

พรมยาลี

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

73

สามเณรอมรินทร์

 

กำเลิศ

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

74

สามเณรอภิสิทธิ์

 

แพทย์เมืองจันทร์

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

75

สามเณรภูวนนท์

 

จันทพักตร์

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

76

สามเณรมงคล

 

คำภาชาติ

11

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

77

สามเณรไววิทย์

 

ผาลา

10

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

78

สามเณรอริยะ

 

เฮงตระกูล

10

 

คีรีวงศ์

เมืองฯ

79

พระวัลลภ

สีลสุทฺโธ

พิชิ

22

1

ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

เมืองฯ

80

พระสุริยนต์

โชติปญฺโญ

มอบกระโทก

21

1

ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

เมืองฯ

81

พระสมชาย

ตปสีโล

สารสิงห์

21

1

ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

เมืองฯ

82

พระประไพ

สิริภทฺโท

เต็มภูษา

58

1

ไทรใต้

เมืองฯ

83

พระทรงยุทธ

รตนโชโต

ผลาชีวะ

65

1

ไทรใต้

เมืองฯ

84

พระไพโรจน์

วิโรจโน

นิ่มสนอง

44

1

ไทรใต้

เมืองฯ

85

พระศุภชาติ

ฐานสุโข

คำบุญ

37

1

ไทรใต้

เมืองฯ

86

พระเชษฐ

กุสลจิตฺโต

จูอี้

35

1

ไทรใต้

เมืองฯ

87

พระกรวุฒิ

ปญฺญาวุฑฺโฒ

สุขสมธรรม

29

1

ไทรใต้

เมืองฯ

88

พระสมเจตน์

ปญฺญานาโค

นาคหัสดี

24

1

ไทรใต้

เมืองฯ

89

พระณัฐพล

อิทฺธิพโล

อนุญาหงษ์

24

1

ไทรใต้

เมืองฯ

90

พระวัชระ

คุตฺเนตฺโต

พรหมเนตร

21

1

ไทรใต้

เมืองฯ

91

พระอธิป

ชาติธมฺโม

กวยทะวิมล

21

1

ไทรใต้

เมืองฯ

92

พระสยามรัตน์

กรธโน

ทรัพย์กร

20

1

ไทรใต้

เมืองฯ

93

พระหลงมา

อนุตฺตโร

แก้วก้อน

61

1

คลองคาง

เมืองฯ

94

พระสมชาย

อจิตฺปุญฺโญ

สุกธิดี

42

1

คลองคาง

เมืองฯ

95

พระธเนศ

จิตฺตกาโร

จุ้ยอยู่

27

1

คลองคาง

เมืองฯ

96

พระชัยศิริ

จนฺทสโร

กล่ำทอง

22

1

คลองคาง

เมืองฯ

97

พระสุธี

ปญฺญาวโร

สอนกองแดง

20

1

คลองคาง

เมืองฯ

98

พระสิทธิโชค

จิรวฑฺฒโน

วงษ์จันทร์

41

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

99

พระประจักษ์

คมฺภีรธมฺโม

กันทรัพย์

40

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

100

พระวัชรินทร์

ถิรธมฺโม

โนรี

32

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

101

พระปริญญา

สุตธมฺโม

เอนารี

26

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

102

พระธนรัตน์

ธนจิรวฑฺฒโน

เครือโป๊ะ

22

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

103

พระพิทวัส

กิตฺติธโร

ไชยภูมิ

21

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

104

พระวรากร

อนุตฺตโร

พุ่มมี

20

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

105

พระสมควร

สิริภทฺโท

เพชรหมัด

24

1

ปากน้ำโพใต้

เมืองฯ

106

พระศิริพจน์

อลิโน

วงษ์หาร

38

1

ปากน้ำโพใต้

เมืองฯ

107

พระระนอง

ขนฺติโก

ภาศรี

26

1

ปากน้ำโพใต้

เมืองฯ

108

พระบุญส่ง

สนฺตจิตฺโต

ดำใจดี

23

1

ปากน้ำโพใต้

เมืองฯ

109

พระยุรนันท์

ขนฺติโก

เบื้องอุ้ย

23

1

ปากน้ำโพใต้

เมืองฯ

110

พระเกียรติศักดิ์

โสลโต

นิติธรรม

42

1

ปากน้ำโพเหนือ

เมืองฯ

111

พระสมเกียรติ

โกสโล

บุญธรรม

33

1

ปากน้ำโพเหนือ

เมืองฯ

112

พระวันเฉลิม

วิชิโต

บุญชู

23

1

ปากน้ำโพเหนือ

เมืองฯ

113

พระภาณุพงศ์

ภูริสีโล

แก้วสัมฤทธิ์

20

1

ปากน้ำโพเหนือ

เมืองฯ

114

พระจิรายุทธ

เตชวณฺโณ

รัสสะ

25

1

สโมสร

เมืองฯ

115

พระอนันต์

กนฺตธมฺโม

ทองด้วง

48

1

สโมสร

เมืองฯ

116

พระราเชนทร์

สุมงฺคโล

กระตือหน

36

1

สโมสร

เมืองฯ

117

พระตติพงษ์

ฐิตปญฺโญ

ทองเนียม

21

1

สโมสร

เมืองฯ

118

พระวรเดช

นาคธมฺโม

นาคใหญ่

22

1

เกาะแก้ว

เมืองฯ

119

พระจิรพัฒน์

อภิญฺญาโณ

โพธิ์เนียม

20

1

เกาะแก้ว

เมืองฯ

120

พระปรีชา

ฐิติโก

พึ่งสุก

21

1

เกาะแก้ว

เมืองฯ

121

พระสิทธิ์ธาร

พทฺธธมฺโม

เทพเพชร

33

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

122

พระไชยยศ

อภิปุญฺโญ

แก้วไพฑูรย์

59

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

123

พระปภัส

สุภทฺโท

ศักดิ์เพชร

46

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

124

พระกานต์

กิจฺจสาโร

คงขันธ์

36

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

125

พระสังเวียน

ตปสีโล

แตงนวลจันทร์

34

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

126

พระบัญญัติ

กิตฺติปญฺโญ

พึ่งกล่อม

29

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

127

พระพีรพล

ฉนฺทธมฺโม

ศรีรอด

24

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

128

พระคมกฤษ

จารุวณฺโณ

คำโสภา

24

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

129

พระศราวุธ

เตชปญฺโญ

เรือนเย็น

24

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

130

พระบัณฑิต

เทวธมฺโม

น้ำอาบ

24

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

131

พระภานุวัฒน์

ทีปธมฺโม

โพธิ์ส้ม

23

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

132

พระณัชนนท์

อธิปญฺโญ

เกษสำโรง

23

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

133

พระนุกูล

อธิปุญโญ

เกษสำโรง

21

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

134

พระสัมพันธ์

ปภสฺสโร

บันลือ

20

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

135

พระสานุศิษย์

สีลเตโช

โชสุภวรรณ์

20

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

136

สามเณรภูชัย

 

นันมา

19

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

137

สามเณรชัยณรงค์

 

เทียนขาว

17

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

138

สามเณรเทียนหอม

 

หอมหวล

14

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

139

สามเณรพรชัย

 

ชัยสกุลวัฒนา

14

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

140

สามเณรธรณิน

 

ท่าฉลาด

14

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

141

สามเณรสุรนาถ

 

สุวรรณวงษ์

14

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

142

สามเณรมนตรี

 

เสือสาด

14

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

143

สามเณรวิวัฒน์

 

ดอยแก้วขาว

13

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

144

สามเณรจักรกฤษณ์

 

ธรรมเจริญ

13

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

145

สามเณรจักรกฤต

 

อุดสุรินทร์

13

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

146

สามเณรศุภโชค

 

ปัญญาเมา

13

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

147

สามเณรรังสรรค์

 

เณรผึ้ง

13

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

148

สามเณรดลมณี

 

พุดทอง

13

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

149

สามเณรกิตติ

 

มะโนรส

13

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

150

สามเณรทรงกช

 

ศรีราช

13

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

151

สามเณรปพลสรรค์

 

กลางสุวรรณ

13

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

152

สามเณรอำพล

 

มีสี

12

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

153

สามเณรณัฐพงศ์

 

โพธิ์ทอง

12

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

154

สามเณรเรืองศักดิ์

 

สาแก้ว

12

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

155

สามเณรมีนา

 

คำมะพัตร

12

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

156

สามเณรณัฐวุฒิ

 

ประสิทธิเขตกิจ

12

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

157

สามเณรศรีวิชัย

 

ไพรมรกต

10

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

158

สามเณรปัญญา

 

เข็มทอง

10

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

159

พระภูชิชย์

สิริธมฺโม

โภคทรัพย์

23

1

บ้านแก่ง

เมืองฯ

160

พระนฤเบศน์

เตชธมฺโม

เลี้ยงสุข

21

1

บ้านแก่ง

เมืองฯ

161

พระอธิวัฒน์

จิณฺณธมฺโม

พีระพันธ์

21

1

บ้านแก่ง

เมืองฯ

162

พระทองปาน

ธิปฺปธมฺโม

คำหอม

48

1

ท่าดินแดง

เมืองฯ

163

พระกฤษฎางค์

กตสาโร

ดงเย็น

53

1

ท่าดินแดง

เมืองฯ

164

พระจิระศักดิ์

จนฺทธมฺโม

ฤทธิ์เต็ม

32

1

ท่าดินแดง

เมืองฯ

165

พระบัณฑิต

สํวโร

กลิ่นจุ้ย

53

3

บึงน้ำใส

เมืองฯ

166

พระวินัย

อํสุกาโร

เสือเจริญ

45

1

บึงน้ำใส

เมืองฯ

167

พระสุริยันต์

กตปุญฺโญ

เปี่ยมแพร

27

1

บึงน้ำใส

เมืองฯ

168

พระนิรันดร์

เตชวโร

เรือนเย็น

24

1

บึงน้ำใส

เมืองฯ

169

พระกฤติธัช

สติสมฺปนฺโน

สินเกิด

22

1

บึงน้ำใส

เมืองฯ

170

พระนาวิน

ปญฺญาวุฑฺโฒ

หนูทอง

20

1

บึงน้ำใส

เมืองฯ

171

พระภูเบศร์

ธมฺมวโร

วงศ์เยาว์

21

1

ยางงาม

เมืองฯ

172

พระดนัย

อาจารสุโภ

นางวงศ์

25

1

ไทรเหนือ

เมืองฯ

173

สามเณรสมคิด

 

หรนพ

17

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

174

สามเณรพุทธิระ

 

แน่นอุดร

16

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

175

สามเณรพรรณธร

 

เคลือนาค

14

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

176

สามเณรวราวุธ

 

ฤทธิ์อ้น

14

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

177

สามเณรยุทธภูมิ

 

ฤทธิ์อ้น

14

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

178

สามเณรศราวุฒิ

 

ทองคำ

14

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

179

สามเณรสุรศักด์

 

จันทร์ดี

14

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

180

สามเณรขันติ

 

หมายมั่น

14

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

181

สามเณรชินวัตร

 

ฤกษ์คง

13

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

182

สามเณรพงษ์พัฒน์

 

จันทรศร

13

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

183

สามเณรอาทิตย์

 

ดวงเทียน

13

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

184

สามเณรนเรศ

 

หรนพ

13

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

185

สามเณรสรัลพร

 

โยธี

13

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

186

สามเณรเจตริน

 

กลุ่มเมือง

13

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

187

สามเณรสุรชัย

 

บูรณะพันธ์

13

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

188

สามเณรเฉลิมชัย

 

เชิดสุพรรณ์

13

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

189

สามเณรอธิพันธ์

 

ชื่นชม

13

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

190

สามเณรสัชฌุกร

 

อุกฤษ

13

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

191

สามเณรฐิติวัฒน์

 

ภาคสิน

13

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

192

สามเณรสมคิด

 

บุญยิ่ง

12

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

193

สามเณรโกวิทย์

 

วรรณศักดิ์

12

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

194

สามเณรพรเทพ

 

จินเขตร์กิจ

12

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

195

สามเณรภาคภูมิ

 

แตงพรม

12

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

196

สามเณรดิศรณ์

 

สิทธิไกร

12

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

197

สามเณรอนุชา

 

สะมะถะ

12

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

198

สามเณรนิรัตศัย

 

เก้งกลางดง

12

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

199

สามเณรนที

 

เกตุวงศ์

12

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

200

สามเณรกิตติพงศ์

 

ทิพฆาต

12

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

201

สามเณรตรัยรัตน์

 

ศิริตึง

12

 

ไทรเหนือ

เมืองฯ

202

พระประภาส

ฐานิสฺสโร

แหยมพันธ์

53

2

พระบางมงคล

เมืองฯ

203

พระปิยมาลย์

อภินนฺโท

ฝังนิล

32

1

พระบางมงคล

เมืองฯ

204

พระกรกช

จนฺทธมฺโม

คำพร

21

1

พระบางมงคล

เมืองฯ

205

พระวิชาญ

กิตฺติภทฺโท

สนั่นหนู

20

1

พระบางมงคล

เมืองฯ

206

พระสุรชัย

อุทโย

ศรีเทพ

21

1

วังหิน

เมืองฯ

207

พระธีรพงษ์

กิตฺติวุฑฺโฒ

ตั้งตรีทิพย์

20

1

วังหิน

เมืองฯ

208

สามเณรณัฐวุฒิ

 

พุทเสน

19

 

วังหิน

เมืองฯ

209

สามเณรศตวรรษ

 

สุขเกษม

17

 

วังหิน

เมืองฯ

210

พระวิโรจน์

ปญฺญาวโร

ไกรเนตร

29

1

หาดทรายงาม

เมืองฯ

211

พระทวี

กตปุญฺโญ

ยิ้มยนต์

55

1

หาดทรายงาม

เมืองฯ

212

พระสุทัศน์

ธมฺมปูชโก

บุญมี

32

1

หาดทรายงาม

เมืองฯ

213

พระสุรเดช

เตชธมฺโม

ทองเพ็ชร์

35

1

เกตุคีรี

เมืองฯ

214

พระสรวิศ

ปภาโส

พึ่งสุข

34

1

เกตุคีรี

เมืองฯ

215

พระสงกรานต์

ทีปธมฺโม

ศิริวัฒนะ

33

1

เกตุคีรี

เมืองฯ

216

พระปฏิพัทธ์

มหพฺพโล

จันผ่อง

33

1

เกตุคีรี

เมืองฯ

217

พระสืบศักดิ์

วิสารโท

เช้าโต

25

1

เกตุคีรี

เมืองฯ

218

พระเดชา

จนฺทธมฺโม

สุริยมณี

39

2

กลางแดด

เมืองฯ

219

พระเฉลิม

มหาธมฺโม

แสงพุ่ม

48

1

กลางแดด

เมืองฯ

220

พระเปิล

จนฺทวโร

จันทร์ผูก

32

1

กลางแดด

เมืองฯ

221

พระพุทธิพร

พุทฺธิวโร

นาคก้อน

20

1

กลางแดด

เมืองฯ

222

พระธรรมนูญ

ฐิตาจาโร

ฉัตรสงวนชัย

39

1

ศรีสวรรค์สังฆาราม

เมืองฯ

223

พระณัฐพล

สิริธมฺโม

กล่อมบรรจง

21

1

ศรีสวรรค์สังฆาราม

เมืองฯ

224

พระสุชาติ

ปภากโร

เชตุนุช

43

3

เกาะหงษ์

เมืองฯ

225

พระอนุกูล

ฐานสโร

สีดาเวียง

25

1

เกาะหงษ์

เมืองฯ

226

พระวราวุฒิ

ฉนฺทธมฺโม

ชมภูภู่

23

1

เกาะหงษ์

เมืองฯ

227

พระศราวุฒิ

สิริภทฺโท

ศรีทับทิม

23

1

เกาะหงษ์

เมืองฯ

228

พระวีระธรรม

ภทฺรโส

ปาละกุล

53

1

ตะเคียนเลื่อน

เมืองฯ

229

พระรุ่งโรจน์

ธมฺมจาโร

สังข์เดช

26

1

ตะเคียนเลื่อน

เมืองฯ

230

พระพิษณุ

ภทฺทจาโร

นพพันธ์

23

1

ตะเคียนเลื่อน

เมืองฯ

231

พระวาสุศักดิ์

ทิวากโร

คงแสง

22

1

ตะเคียนเลื่อน

เมืองฯ

232

สามเณรภูวัน

 

ขำหนู

16

 

ตะเคียนเลื่อน

เมืองฯ

233

พระอัมพล

กตกุสโล

ประเสริฐสังข์

30

1

ท่าทอง

เมืองฯ

234

พระศตวรรษ

กลฺยาณธมฺโม

เหล็งพั้ง

22

1

วังไผ่

เมืองฯ

235

พระรัตนากร

นาควณฺโณ

เหล็งพั้ง

21

1

วังไผ่

เมืองฯ

236

พระพรสวรรค์

กตธมฺโม

ยี่หล่า

21

1

วังไผ่

เมืองฯ

237

พระนเรศ

ถาวโร

แป้นเจริญ

24

1

วังยาง

เมืองฯ

238

พระสมเจตน์

จตฺตมโล

ไวยพจน์

21

1

วังยาง

เมืองฯ

239

พระยอด

ญาณธโร

งิ้วดี

46

1

บ้านไร่

เมืองฯ

240

พระนวลจันทร์

อนงฺคโน

กุลระวงศ์

30

1

บ้านไร่

เมืองฯ

241

พระเชาวนันท์

ถิรปญฺโญ

แป้นเพ็ชร

28

1

บ้านไร่

เมืองฯ

242

พระศิวะ

ติสฺสวํโส

ยอดเกิด

20

1

บ้านไร่

เมืองฯ

243

พระจักรกริช

อกิญฺจโน

แป้นเพ็ชร

20

1

บ้านไร่

เมืองฯ

244

พระอนงค์

ปุณฺณโก

เพ็งสุก

56

3

พระนอน

เมืองฯ

245

พระทนง

ทีปธมฺโม

พันโท

52

1

พระนอน

เมืองฯ

246

พระสมศักดิ์

สุทฺธสีโล

แก้วสว่าง

49

1

พระนอน

เมืองฯ

247

พระณัฐพรหม

กนฺตวีโร

มากต่าย

47

1

พระนอน

เมืองฯ

248

พระจำลอง

กิตฺติปญฺโญ

เกษทรัพย์

24

1

พระนอน

เมืองฯ

249

พระพีระวิทย์

จิญฺณธมฺโม

แย้มกลิ่น

21

1

พระนอน

เมืองฯ

250

พระจิรพงษ์

องฺสุธมฺโม

แสงม่วง

21

1

พระนอน

เมืองฯ

251

พระมงคล

ธมฺมพโล

หวังซอ

20

1

พระนอน

เมืองฯ

252

สามเณรปฏิภาณ

 

จันทร์สวยดี

15

 

ราษฏร์เจริญ

เมืองฯ

253

พระอธิวัฒน์

ปภสฺสโร

แสงทอง

20

1

บ่อพะยอม

เมืองฯ

254

พระจำเนียร

จนฺทธมฺโม

ปานกรด

34

1

บ่อพะยอม

เมืองฯ

255

พระศุภโชค

สุนฺทโร

บัวเรือง

20

1

บ่อพะยอม

เมืองฯ

256

พระอำนาจ

คุณาธโร

ธิสากร

39

1

สันติธรรม

เมืองฯ

257

พระนพดล

ฐานทินฺโน

สวัสดิ์นที

39

1

สันติธรรม

เมืองฯ

258

พระประสาร

สุภโร

ขุนภักนา

28

1

สันติธรรม

เมืองฯ

259

พระคฑา

ธมฺมธีโร

จบดี

25

1

สันติธรรม

เมืองฯ

260

พระจิรพงษ์

จนฺทโชโต

รักบุญ

25

1

สันติธรรม

เมืองฯ

261

พระสุดใจ

อคฺคปญฺโญ

แก้วรัตน์

23

1

สันติธรรม

เมืองฯ

262

พระวิศรุษ

ฐิตสีโล

แก้วรัตน์

22

1

สันติธรรม

เมืองฯ

263

พระสมชัย

อาจารสุโภ

ม่วงลาย

21

1

สันติธรรม

เมืองฯ

264

พระนพดล

จิรสีโล

พงษ์สาลี

21

1

สันติธรรม

เมืองฯ

265

พระเอกลักษณ์

กตปุญฺโญ

เกิดทวี

21

1

สันติธรรม

เมืองฯ

266

พระชัยยงค์

ชาติโก

จันทร์หอม

20

1

สันติธรรม

เมืองฯ

267

พระสุริยน

ภทฺวิโร

จักรแก้ว

20

1

สันติธรรม

เมืองฯ

268

พระสุชาติ

ธมฺมิโก

ไผ่แสง

21

1

อัมพวัน

เมืองฯ

269

พระถวัลย์

กนฺตวณฺโณ

ชาญวิทยา

65

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

270

พระรวีโรจน์

ธมมฺสโร

วรนาถฐิติพันธุ์

57

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

271

พระภูวเดช

อติวีโร

โพธิ์กลิ่น

42

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

272

พระพรพจน์

อนิญฺชิโต

ศรีคัดเค้า

38

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

273

พระวชิรวิทย์

วชิรมโน

อบุลพงษ์

28

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

274

พระอรรฆพันธุ์

กิตฺติภทโท

บัวสำลี

28

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

275

พระต่อพงศ์

จารุธมฺโม

อันทอง

25

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

276

พระภาณุพงษ์

จกกฺวโร

สรรพวัตร

23

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

277

พระณภัทร

กนฺตวีโร

เผื่อนพันธ์นิต

22

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

278

พระปรีชา

สิริจนฺโท

หมากลิง

22

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

279

พระกฤษมันต์

จนฺทสีโล

ประทุมไพสันติ์

21

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

280

พระนิรนาม

จารุธมฺโม

คล้ายมั่ง

21

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

281

พระโทน

จกฺกวโร

จำนง

62

1

บวรประชาสัคค์

เมืองฯ

282

พระปรีชา

เตชปญฺโญ

พิมพ์พันธ์

55

1

บวรประชาสัคค์

เมืองฯ

283

พระสุนทร

อตฺตสาโร

ตระกูลอินทร์

39

1

บวรประชาสัคค์

เมืองฯ

284

พระอ้อ

กิตฺติโร

สังขะ

44

6

ศรีประชาสรรค์

เมืองฯ

285

พระบัญชา

จิตฺตปาโล

เข็มทอง

48

1

ศรีประชาสรรค์

เมืองฯ

286

พระนรินทร์

อรินฺทโม

แสงเอม

21

1

ศรีประชาสรรค์

เมืองฯ

287

พระวิริยะ

สุจิตฺโต

พึ่งพันธ์

20

1

ศรีประชาสรรค์

เมืองฯ

288

พระปรัชญา

สิริปญฺโญ

สีสิทธิ์

25

1

สวรรค์วิถีธรรมมาราม

เมืองฯ

289

พระนักรบ

ญาณวโร

เฉยเกิด

27

1

หนองกระโดน

เมืองฯ

290

พระเสนอ

สนฺตมโน

เดชทอง

24

1

หนองกระโดน

เมืองฯ

291

พระโยธิน

จตฺตาลโย

มิ่งเมือง

24

1

หนองกระโดน

เมืองฯ

292

พระชัยโย

อนาลโย

หงษ์ไทย

20

1

หนองกระโดน

เมืองฯ

293

พระสำเริง

ปิยสีโล

แจ้งอิ่ม

42

11

ดอนงาม

เมืองฯ

294

พระภุมเรศ

เชฏฐชโย

อัมรนันท์

43

1

บริรักษ์ประชาสาร

เมืองฯ

295

พระแสงทอง

ขนฺติธมฺโม

สีงาม

35

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

296

พระเพ็ชน้อย

จนฺทโสภโณ

สุริเวก

33

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

297

พระศรายุทธ

ขนฺติธโร

ดวงแก้ว

24

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

298

พระณัฐกิตติ์

สิริสุวณฺโณ

พรมสอน

24

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

299

พระคณิต

ขนฺติธโร

คุ้มทิม

24

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

300

พระเกรียงไกร

กิตฺติภทฺโท

ธานีวาส

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

301

พระชุมพล

อาภาธโร

แสงเพ็ชร

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

302

พระชัชวาลย์

ยตินฺธโร

บุญเรือน

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

303

พระณรงค์

สนฺติกโร

ทรัพย์กอน

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

304

พระวิมล

วรธมฺโม

หอมยาดี

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

305

พระสาธิต

สุธมฺโม

ทองผึ้ง

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

306

พระอรรถชัย

ธมฺมวิริโย

พงษ์ประสิทธิ์

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

307

พระเจนพบ

อติธมฺโม

หอมยาดี

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

308

พระวิชัย

ธมฺมสาโร

ไทรงาม

20

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

309

พระนำโชค

สุรปญฺโญ

มีนิล

20

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

310

พระวีรยุทธ

สุมงฺคโล

วันมา

20

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

311

พระชัยณรงค์

ชยวุฒฺโฑ

ทองทิพย์

22

1

เกรียงไกรกลาง

เมืองฯ

312

พระศตวรรษ

ถิรธมฺโม

หรูพิทักษ์

20

1

เกรียงไกรกลาง

เมืองฯ

313

พระขวัญชัย

อคฺคชโย

บานเพียน

21

1

เกรียงไกรเหนือ

เมืองฯ

314

พระธเนศ

ธนปุญโญ

จันทรีย์

21

1

เกรียงไกรเหนือ

เมืองฯ

315

พระสัญชัย

มหาลาโภ

น้อยกาว

22

1

ท่าล้อ

เมืองฯ

316

พระสรพงษ์

ภูริญาโณ

ชมนิล

22

1

ท่าล้อ

เมืองฯ

317

พระรุ่งโรจน์

ฐานวโร

แจ้งมงคล

21

1

ท่าล้อ

เมืองฯ

318

พระชัยวัฒน์

ญาณสาโร

นาคปนคำ

21

1

หัวถนน

เมืองฯ

319

พระอนุรักษ์

อาภาธโร

กองนึก

21

1

หัวถนน

เมืองฯ

320

สามเณรประทีป

 

เกตุชรา

18

 

หัวถนน

เมืองฯ

321

พระศิริเทพ

มหาวุฑฺโฒ

เรืองกระบี่วิทย์

61

1

พรหมจริยาวาส

เมืองฯ

322

พระสำเริง

สุนฺทโร

กวางแก้ว

61

1

ยางโทน

เมืองฯ

323

พระโสภณ

อินฺทวณฺโณ

บัวแก้ว

35

1

ยางโทน

เมืองฯ

324

พระฉัตรชัย

สิริวฑฺฒโน

สารีพันธ์

21

1

ยางโทน

เมืองฯ

325

พระบุญรอด

อภิปญฺโญ

ตั้งแต่ง

63

2

ศรีสุวรรณ

เมืองฯ

326

พระสุรนาท

สุเมโธ

อินทรชูศรี

35

1

ศรีสุวรรณ

เมืองฯ

327

พระอภิรัฐ

อธิปญฺโญ

สิทธิโห

23

1

ศรีสุวรรณ

เมืองฯ

328

พระอดิศักดิ์

สุเมโธ

สุดเทพ

29

6

สันคู

เมืองฯ

329

พระปริเวศน์

วราสโภ

สุภาพงษ์

29

1

สันคู

เมืองฯ

330

พระวิชาญ

ญาณเมธี

คล้ายสุบิน

29

1

สันคู

เมืองฯ

331

พระสรัญญู

จนฺทโก

ชมภูนาค

25

1

สันคู

เมืองฯ

332

พระวิทวัส

จนฺทวํโส

อ่อนอิ่ม

25

1

สันคู

เมืองฯ

333

พระบัญชา

ยสินฺธโร

ร่มโพธิ์

55

4

สุคตวราราม

เมืองฯ

334

พระลำยอง

ธมฺมธโร

สะระนัย

63

1

สุคตวราราม

เมืองฯ

335

พระถนอม

เขมโรจโน

สาวะสิงห์

66

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

336

พระศิริพงศ์

ชาครชโย

สุคันธมาลา

54

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

337

พระจำรัส

จารุรตโน

มั่นเกษกิจ

49

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

338

พระทินกร

อธิมุตฺโต

สุทัศน์

49

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

339

พระสมชาย

อธิโสภโณ

ทรัพย์เที่ยง

49

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

340

พระสุบรรณ

มหิทฺธิโก

ซ่อนกลิ่น

46

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

341

พระพยุงศักดิ์

ปการธมฺโม

รอดฉ่ำ

43

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

342

พระไพโรจน์

เขมมนฺโต

เนินพลับ

40

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

343

พระโยธิน

ฐิตเมโธ

คำวอน

37

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

344

พระสมชาย

อภิปุญฺโญ

ผ่องอากาศ

36

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

345

พระวีรวัฒน์

กิตฺติมโน

วองตรี

35

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

346

พระกฤษณะ

ฐิตสกฺโก

ศิริทัพ

33

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

347

พระชัชชัย

สุทฺธิมโน

อิสระฉันท์

32

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

348

พระนิรุทธ์

จิตฺตโกสโล

เพ็ชรมั่ง

30

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

349

พระสีลา

จิตฺตาธโร

พรหมคนซื่อ

27

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

350

พระแฉลียว

สิริพนฺโธ

เสาวัง

24

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

351

พระอนุสรณ์

จินฺตาสุทฺโธ

บุญชู

24

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

352

พระนวพล

คุณยุตฺโต

คำป้อง

21

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

353

พระอภิชัย

อภิชโย

มุสิพรหม

21

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

354

พระกิตติศักดิ์

กุสลนนฺโท

คำป้อง

20

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

355

พระณัฐพล

ชาติสุนฺทโร

ใจแสน

20

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

356

พระทองเบิ้ม

ชาตเขโม

ทองมั่น

23

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

357

พระภัคภพ์ไผทท์

สุเมโธ

ภคสกุลวงศ์

21

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

358

สามเณรชวลิต

 

สิงหนาท

17

 

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

359

พระรุ่งโรจน์

ธมฺมกาโม

เพิ่มหิรัญ

47

1

สุบรรณาราม

เมืองฯ

360

พระชินกร

สนฺติกโร

กลัดเพ็ชร

41

1

สุบรรณาราม

เมืองฯ

361

พระอุดร

อชิโต

เพ้งคำตา

40

1

สุบรรณาราม

เมืองฯ

362

พระวินัย

ถาวรธมฺโม

ฝ่ายแสง

39

1

สุบรรณาราม

เมืองฯ

363

พระสมาร์ท

จิตวโร

เทียนแดง

32

1

สุบรรณาราม

เมืองฯ

364

พระสิทธิชัย

ชินวํโส

พิมทำมา

24

1

สุบรรณาราม

เมืองฯ

365

สามเณรชัยพร

 

เจียมมะเริง

13

 

สุบรรณาราม

เมืองฯ

366

พระชู

ปภากโร

เจริญสาริกิจ

68

2

หนองปลิง

เมืองฯ

367

พระจตุพงษ์

โอภาโส

นพดี

34

1

หนองปลิง

เมืองฯ

368

พระชานนท์

กลฺยาโณ

ยานนแก้ว

27

1

หนองปลิง

เมืองฯ

369

พระสิทธิพร

ถาวโร

หอมละออ

23

1

หนองปลิง

เมืองฯ

370

พระอนุสรณ์

ฐิตปญฺโญ

เพ็ชรรัตน์

22

1

หนองปลิง

เมืองฯ

371

สามเณรส่อรวย

 

เอกคเนจร

16

 

หนองปลิง

เมืองฯ

372

สามเณรดิ๊เตอ

 

นิเวศน์บวร

16

 

หนองปลิง

เมืองฯ

373

สามเณรจะเซ

 

เวียงวนาวิทย์

16

 

หนองปลิง

เมืองฯ

374

สามเณรทุยดา

 

ธรรมปิติขจร

16

 

หนองปลิง

เมืองฯ

375

สามเณรสมจิตร์

 

วนานิวาตร

15

 

หนองปลิง

เมืองฯ

376

สามเณรเคอจอ

 

พรานตะกุยหนุ

15

 

หนองปลิง

เมืองฯ

377

สามเณรสรพงษ์

 

เชื้อสายวิบูลย์

15

 

หนองปลิง

เมืองฯ

378

สามเณรปรีแช

 

อาคมประคองไพร

15

 

หนองปลิง

เมืองฯ

379

สามเณรวีระพงษ์

 

ศุภกุลเจริญวนา

15

 

หนองปลิง

เมืองฯ

380

สามเณรประทิน

 

อภิบาลคีรีมาศ

15

 

หนองปลิง

เมืองฯ

381

สามเณรตระกาล

 

วงษ์บำเพ็ญ

15

 

หนองปลิง

เมืองฯ

382

สามเณรหม่อโอเหย่

 

ชาติชาญฉลาด

15

 

หนองปลิง

เมืองฯ

383

สามเณรภูวนาถ

 

ตันติกุศลวงศ์

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

384

สามเณรชนะ

 

เพทายแดงจัด

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

385

สามเณรสุวิทย์

 

สุวดีพนาพร

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

386

สามเณรสุมล

 

วนาเจริญธรรม

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

387

สามเณรสมชาย

 

เสือแสนสิบ

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

388

สามเณรพีระพงษ์

 

เกียรติขจรธานี

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

389

สามเณรนักรบ

 

ทัดอยู่

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

390

สามเณรสมชาย

 

วิเวคศาล

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

391

สามเณรอภิชาต

 

ศรีบัญญัติ

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

392

สามเณรวิมล

 

กิจการจรัส

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

393

สามเณรวรพงษ์

 

พออยู่กิน

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

394

สามเณรวิชัย

 

กวางสกุลไพร

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

395

สามเณรซอผะ

 

สุขปรารถนา

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

396

สามเณรอนุสรณ์

 

สายชลพยุง

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

397

สามเณรจตุพร

 

บุญส่ง

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

398

สามเณรนพรัตน์

 

วงศ์กรีฬา

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

399

สามเณรมานะ

 

ทาสี

14

 

หนองปลิง

เมืองฯ

400

สามเณรอุดม

 

คีรีการุณวงศ์

13

 

หนองปลิง

เมืองฯ

401

สามเณรคะนอง

 

ตรีธรรมกุล

13

 

หนองปลิง

เมืองฯ

402

สามเณรณัฐพล

 

กิจการจรัส

13

 

หนองปลิง

เมืองฯ

403

สามเณรจำรัส

 

กุลชาติพงไพร

13

 

หนองปลิง

เมืองฯ

404

สามเณรชาติชาย

 

พนาบัวเพชร

13

 

หนองปลิง

เมืองฯ

405

สามเณรเลิศศักดา

 

ยะราช

13

 

หนองปลิง

เมืองฯ

406

สามเณรอาทิตย์

 

รื่นเริงแสงสี

13

 

หนองปลิง

เมืองฯ

407

สามเณรพงศ์ศิริ

 

เดชะ

13

 

หนองปลิง

เมืองฯ

408

สามเณรสุชาติ

 

บุญเสนา

13

 

หนองปลิง

เมืองฯ

409

สามเณรอาทิตย์

 

ชัยวนาลี

12

 

หนองปลิง

เมืองฯ

410

สามเณรเกล่อจอ

 

พนาปิ่นแก้ว

12

 

หนองปลิง

เมืองฯ

411

สามเณรอนุจิตต์

 

ช้างอาจหาญ

12

 

หนองปลิง

เมืองฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gongtham.net/docs/2555/pss/m10401.html