ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

พุทธศักราช ๒๕๕๕

นักธรรมชั้นเอก

อำเภอเมืองนครสวรรค์ คณะจังหวัดนครสวรรค์

ที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

สังกัดวัด

อำเภอ

นว ๓๓๕๕/๐๐๐๑

พระพัฒนชัย

จารุวณฺโณ

แต้โรจนศรีกุล

30

3

นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๐๒

พระแสงสุริยันต์

มหาปญฺโญ

ป่าสุก

22

2

นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๐๓

สามเณรศุภชัย

 

แนบเนียน

21

 

นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๐๔

สามเณรสหรัฐ

 

วานิชกลาง

17

 

นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๐๕

สามเณรชนกันต์

 

นกพุ่ม

16

 

นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๐๖

สามเณรนิรันดร์

 

ดีวัน

16

 

นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๐๗

สามเณรศักดิธัช

 

คำมุ้ย

16

 

นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๐๘

สามเณรสุริยัน

 

เอี่ยมเอื้อยุทธ

16

 

นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๐๙

สามเณรสุริยา

 

เอี่ยมเอื้อยุทธ

16

 

นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๐

พระพินิจ

มหาวีโร

เสืออุดม

49

2

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๑

พระสุพัฒน์

สิริวณฺโณ

พันธน่วม

22

2

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๒

สามเณรเกรียงศักดิ์

 

หมวกเอี่ยม

19

 

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๓

สามเณรจิระศักดิ์

 

รุ่งสว่าง

17

 

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๔

สามเณรชาญชัย

 

พันธมาศ

17

 

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๕

สามเณรน้อย

 

ทองทุ้ม

17

 

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๖

สามเณรต่อ

 

สาตทวงศ์

16

 

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๗

สามเณรไตรเดช

 

เพียดจันทร์

16

 

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๘

พระสมชาย

กนฺตวีโร

เอี่ยมมาตร

58

5

วรนาถบรรพต

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๙

พระศิลป์ชัย

ขนฺติพโล

สีสัน

41

3

วรนาถบรรพต

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๐

พระเสฐียรพล

ถิรจิตฺโต

วรผล

31

3

วรนาถบรรพต

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๑

พระพลวัฒน์

ฐานรโต

เดชคช

25

3

วรนาถบรรพต

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๒

พระสุขสันต์

สุภาจาโร

อุทัยบุรมย์

35

5

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๓

พระธนบดี

ธนปญฺโญ

ฉายแสง

30

2

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๔

สามเณรพงศกร

 

มะลิลา

17

 

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๕

สามเณรยุทธนา

 

อรุณศรี

17

 

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๖

สามเณรอนุกูล

 

มูลสา

17

 

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๗

สามเณรอภิสิทธิ์

 

ใจยา

17

 

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๘

สามเณรธวัชชัย

 

จินดาศรี

15

 

คีรีวงศ์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๒๙

พระไพรวัลย์

สนฺติกโร

บุญมูล

35

8

ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๓๐

พระสุเชษฐ์

ปญฺญาสาโร

ปั้นนาคินทร์

55

3

ไทรใต้

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๓๑

พระวิศิษฏ์ศักดิ์

จตฺตมโล

คำเรืองศรี

42

9

เทพสามัคคีธรรม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๓๒

พระอาชัญ

วรโท

นิ่มพร้อม

47

5

ปากน้ำโพเหนือ

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๓๓

พระขัตติยะ

ปริปุณฺโณ

เสน่ห์มิตร

55

2

ปากน้ำโพเหนือ

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๓๔

พระสัมฤทธิ์

จารุธมฺโม

เงินบำรุง

28

1

ปากน้ำโพเหนือ

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๓๕

สามเณรสุทธิพงษ์

 

ศักดิ์เพชร

19

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๓๖

สามเณรไกรวิทย์

 

ศรีพัฒน์

18

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๓๗

สามเณรเฉลิมพงษ์

 

จันทนา

18

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๓๘

สามเณรชัชพล

 

ไหลประเดิมพันธ์

18

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๓๙

สามเณรอภิสิทธิ์

 

หน่อคาสุก

18

 

ท่าพระเจริญพรต

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๔๐

พระสามารถ

วิสุทฺโธ

สดสะอาด

37

2

บ้านแก่ง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๔๑

พระมนัส

สุวณฺโณ

รูปใหญ่

39

11

ไทรเหนือ

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๔๒

พระธรรมรัตน์

จิตฺตสํวโร

จันทร์มา

28

2

พระบางมงคล

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๔๓

พระบุญฤทธิ์

ปสนฺโน

ฉันทารุมัย

32

7

เกตุคีรี

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๔๔

พระวัลลภ

ติกฺขวีโร

สุภาโย

30

3

อัมพวัน

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๔๕

พระอำนาจ

นาถธมฺโม

ใยฉวี

36

1

หนองกระโดน

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๔๖

พระณรงค์ชัย

กิตฺติปาโล

จันทรวรรณ

50

4

เกรียงไกรใต้

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๔๗

พระปัญญา

ชุติปญฺโญ

ฟักสุข

49

3

เกรียงไกรใต้

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๔๘

พระวรเศรษฐ์

ธมฺมวิริโย

วัฒนะสกุลรักษ์

36

3

เกรียงไกรเหนือ

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๔๙

สามเณรปรีชา

 

วันคำ

17

 

เกรียงไกรเหนือ

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๕๐

พระเอกราช

อาภากโร

เชียงจันทร์

29

9

พรหมจริยาวาส

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๕๑

พระชลอ

ปรกฺกโม

กันปล้อง

54

3

พรหมจริยาวาส

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๕๒

พระรุ่งเรือง

วิสุทฺธสีโล

ปิยะมิตรมงคล

41

7

เขมิราษฏร์

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๕๓

พระชัยรัตน์

ธมฺมวโร

อินทร์จันทร์

55

11

สุบรรณาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๕๔

พระสมศักดิ์

ติสฺสโร

ศุภพิริยะกุล

50

6

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๕๕

สามเณรพงษ์ศักดิ์

 

อมรรัตนพันธ์

19

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๕๖

สามเณรวายุ

 

ภิรมย์สุจริต

18

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๕๗

สามเณรสงกรานต์

 

คีรีไพศาล

18

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๕๘

สามเณรธีระวุฒิ

 

นภาขาวผ่อง

17

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๕๙

สามเณรวันชัย

 

รอยศีล

17

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๖๐

สามเณรสมภพ

 

สกาวดาราคีรี

17

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๖๑

สามเณรสรวิศิษฏ์

 

มนต์รัตนมณี

17

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๖๒

สามเณรสุทธิชัย

 

ไพรพัฒนา

17

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๖๓

สามเณรอาคม

 

พิทักษ์สกุลดอน

17

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๖๔

สามเณรชัยวุฒิ

 

ขยันกิจพิรุฬห์

16

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๖๕

สามเณรศิลปชัย

 

ชัยสลาตัน

16

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๖๖

สามเณรเจษฎา

 

วาสนาดีชาวพนา

15

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๖๗

สามเณรธนภัทร

 

คุณกลมเกลียว

15

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๖๘

สามเณรนคร

 

หทัยเด่นดวง

15

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๖๙

สามเณรบุญส่ง

 

ดุษฎีวงศ์สกุล

15

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๗๐

สามเณรวิศรุต

 

สีเมือง

15

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๗๑

สามเณรอดิศร

 

สันติวนาสกุล

15

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๗๒

สามเณรพงษ์สิทธิ์

 

นิโรจน์แก้วเดชา

14

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๗๓

สามเณรศุภกร

 

กลิ่นแจ้ง

14

 

หนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

http://www.gongtham.net/docs/2555/pss/m30002.html