ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
นักธรรมชั้นโท
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

สังกัดวัด

อำเภอ

นว ๓๒๕๕/๐๐๐๑

พระประยูร

โรจนธมฺโม

ไพโรจน์

55

3

นครสวรรค์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๐๒

พระอุดร

อุตฺตโร

ครุฑกรานต์

40

3

นครสวรรค์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๐๓

พระมนตรี

อคฺคปญฺโญ

ปองสุวรรณ

23

2

นครสวรรค์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๐๔

สามเณรชัยวัฒน์

 

เวียงสงค์

20

 

นครสวรรค์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๐๕

สามเณรวรวิทย์

 

โพธิ์พา

15

 

นครสวรรค์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๐๖

สามเณรกิตติภพ

 

ประดิษฐพงษ์

14

 

นครสวรรค์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๐๗

พระจีระศักดิ์

โอภาโส

เสมารัมย์

24

4

โพธาราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๐๘

พระวุฒิชัย

ธมฺมสาโร

โพธิ์ศรี

29

1

โพธาราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๐๙

พระณัฐพล

กนฺตธมฺโม

จ้อยโทน

25

1

โพธาราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๑๐

สามเณรคณาธิป

 

ตนประโคน

18

 

โพธาราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๑๑

สามเณรณัฐวุฒิ

 

สร้อยเพชร

17

 

โพธาราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๑๒

สามเณรสิรินดา

 

พูลพันธ์

15

 

โพธาราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๑๓

สามเณรสุชาติ

 

แสงอุ่น

14

 

โพธาราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๑๔

พระอาริยัน

อริยวํโส

นาคประเสริฐ

42

4

วรนาถบรรพต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๑๕

พระภาคภูมิ

อนาลโย

รักธัญการ

24

4

วรนาถบรรพต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๑๖

พระณัฐ

เตชวโร

เจริญศรี

50

2

วรนาถบรรพต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๑๗

สามเณรไชยวัฒน์

 

อรรควงษ์

15

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๑๘

สามเณรบุญนำโชค

 

แซ่โค้ว

15

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๑๙

สามเณรแก้วมาคูณ

 

วิสัยบูลย์

14

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๐

สามเณรคณิน

 

คำสนอง

14

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๑

สามเณรโทมิอากิ

 

ฟูจิโอก้า

14

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๒

สามเณรปฏิภาณ

 

ปลดทุกข์สิ้น

14

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๓

สามเณรรติพงษ์

 

พวงจันทร์

14

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๔

สามเณรศิวัช

 

สกิจโกศล

14

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๕

สามเณรไพรัช

 

อยู่ป่าสา

13

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๖

สามเณรศราวุฒ

 

แสนคาน

13

 

คีรีวงศ์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๗

พระศิริชัย

ขนฺติวโร

ภู่คล้าย

49

3

ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๘

พระอดิศักดิ์

ยติกโร

อิ้งรัตน์

23

3

เกาะแก้ว

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๒๙

สามเณรภูษิต

 

แจ่มคง

17

 

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๓๐

สามเณรเจริญ

 

คีรีทิพย์เนตร

16

 

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๓๑

สามเณรธนพล

 

ส้มหวานดี

16

 

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๓๒

สามเณรเอกราช

 

พุ่มอยู่

15

 

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๓๓

สามเณรจักรกฤษณ์

 

ไชยวงศ์ษา

15

 

ท่าดินแดง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๓๔

พระสงวน

จนฺทวณฺโณ

สังข์ทิพย์

54

34

ไทรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๓๕

สามเณรโสภิต

 

รานา

17

 

ไทรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๓๖

สามเณรดุลยวัต

 

แดงบุญเรือง

16

 

ไทรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๓๗

สามเณรสันทัด

 

หมื่นชำนาญ

16

 

ไทรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๓๘

สามเณรศุภชัย

 

เอี่ยมมาตย์

15

 

ไทรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๓๙

สามเณรสามารถ

 

บุญมาก

15

 

ไทรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๔๐

สามเณรเสถียร

 

แสนสุด

15

 

ไทรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๔๑

สามเณรธนาทรัพย์

 

กำไรนาค

14

 

ไทรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๔๒

สามเณรพรเทพ

 

บูระภาพ

14

 

ไทรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๔๓

สามเณรภาณุมาศ

 

พิลึก

14

 

ไทรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๔๔

สามเณรวิวัฒน์

 

เกตุพิจิตร

14

 

ไทรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๔๕

สามเณรสมรักษ์

 

ภูผิวเมฆ

14

 

ไทรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๔๖

สามเณรสุรชาติ

 

ขยันกสิกรรม

14

 

ไทรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๔๗

พระจำนง

อติวีโร

ปั่นปี

52

7

พระบางมงคล

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๔๘

พระณัฐพงษ์

จนฺทปญฺโญ

ประสพสุข

21

1

พระบางมงคล

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๔๙

สามเณรสุชาติ

 

แช่จ้าง

18

 

พระบางมงคล

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๕๐

พระบุญยฤทธิ์

สุจิตฺโต

เหล่าเขตกิจ

48

16

เกตุคีรี

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๕๑

พระสหัสวรรษ

ทีปญาโณ

พุ่มทุเรียน

30

3

เกตุคีรี

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๕๒

พระนริน

อินฺทสโร

ฤทธิ์เทพ

63

2

เกตุคีรี

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๕๓

พระไกลลาศ

ถาวโร

มีมุข

36

2

เกตุคีรี

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๕๔

พระขวัญชัย

ขนฺติโก

เมธีกุล

27

2

ป่าเรไลย์

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๕๕

พระสามารถ

สุภาจาโร

กะเหล็งเปา

53

2

ตะเคียนเลื่อน

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๕๖

พระบุญมา

ฐิตสีโล

คำหมอน

39

2

ศรีมงคล

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๕๗

พระกนก

กิตฺติวุฑฺโฒ

จารึกศิลป์

36

3

อัมพวัน

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๕๘

พระแป้งล่ำ

เทวลกฺขโน

เทพลักษณ์

53

2

เนินมะขามงาม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๕๙

พระสมพงศภัค

พลวุฑฺโฒ

ศรีสุนทร

41

2

เกรียงไกรใต้

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๖๐

พระสกล

อภิชาโน

สวนพันธ์

31

2

เกรียงไกรใต้

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๖๑

พระวัชระ

อตฺถกาโร

สุขทวี

23

2

เกรียงไกรใต้

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๖๒

สามเณรสันติ

 

ไชยเมืองมูล

18

 

เกรียงไกรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๖๓

สามเณรฤทธิเดช

 

พยาวัง

16

 

เกรียงไกรเหนือ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๖๔

พระจำเนียร

กนฺตวณฺโณ

คำแผลง

64

3

พรหมจริยาวาส

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๖๕

พระชม้อย

ถาวรจิตฺโต

เฉิดฉาย

50

3

พรหมจริยาวาส

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๖๖

พระพิชัย

มหาลาโภ

พินิจกิจ

51

8

ศรีสุวรรณ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๖๗

พระชัชวาลย์

ญาณวโร

อินทรชูศรี

45

3

ศรีสุวรรณ

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๖๘

พระวัชชิระ

ปญฺญาวชิโร

พิลึก

33

2

สันคู

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๖๙

พระธิติ

จนฺทวณฺโณ

ดำสนิท

25

2

สันคู

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๗๐

สามเณรเจริญ

 

สุขประเสริฐ

16

 

สันคู

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๗๑

พระแสวง

สุจิตฺโต

คิวยิม

70

13

สุคตวราราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๗๒

พระกฤช

เมธิโก

แสงผ่องใส

50

3

สุคตวราราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๗๓

พระวิโรจน์

ภูริปญฺโญ

วิริยะสกุลพันธ์

38

3

สุคตวราราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๗๔

พระมานพ

อิสฺสโร

พุทธสาวงค์

42

2

สุคตวราราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๗๕

พระพิษณุ

ฐานิโย

กัลป์ทอง

39

2

สุคตวราราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๗๖

พระมนัส

กิตฺติสทฺโธ

ครุฑฉ่ำ

27

2

สุคตวราราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๗๗

สามเณรประกิต

 

ศิริแพทย์

17

 

จอมคีรีนาคพรต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๗๘

สามเณรก้องนภา

 

ลินลา

15

 

จอมคีรีนาคพรต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๗๙

สามเณรอุทัย

 

มูลแก้ว

15

 

จอมคีรีนาคพรต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๘๐

สามเณรเกรียงไกร

 

ทานุกรม

14

 

จอมคีรีนาคพรต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๘๑

สามเณรฑิฆัมพร

 

ลินลา

14

 

จอมคีรีนาคพรต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๘๒

สามเณรลิขิต

 

ศิริแพทย์

14

 

จอมคีรีนาคพรต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๘๓

สามเณรอมร

 

กิ่งแดง

14

 

จอมคีรีนาคพรต

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๘๔

พระประเสริฐ

สุทฺธิญาโณ

สายสวาท

39

3

สุบรรณาราม

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๘๕

พระวิชาญ

พุทฺธสีโล

สุขหา

56

2

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๘๖

สามเณรนพดล

 

ขจรคีรีกุล

19

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๘๗

สามเณรฐิติพงษ์

 

สอาด

17

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๘๘

สามเณรบุญตา

 

วิเวคศาล

17

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๘๙

สามเณรเบควา

 

วนานิเวศ

16

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๙๐

สามเณรแขระควา

 

ราตรีทัศนีย์

15

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๙๑

สามเณรชนะ

 

วนาเฉลิมดง

15

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๙๒

สามเณรพะคือ

 

ยะเส

15

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๙๓

สามเณรสุระศักดิ์

 

ภัทรกรรณ

15

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๙๔

สามเณรสุวิทย์

 

พนมวิจิตร

15

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๙๕

สามเณรโหย่จอ

 

ธารแม่สองน้อย

15

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๙๖

สามเณรกฤษฎา

 

กุดหอม

14

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๙๗

สามเณรกิโล

 

พรานตะกุยหนุ

14

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๙๘

สามเณรวิรัตน์

 

ขยันกิจพิรุฬห์

14

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๐๙๙

สามเณรสุชัย

 

ขยันกิจวิรุฬห์

14

 

หนองปลิง

เมือง

นว ๓๒๕๕/๐๑๐๐

สามเณรอัครนิล

 

เลื่อยศรีจันทร์

13

 

หนองปลิง

เมือง